Nieuwsbrief

De kop is eraf

maandag 19 september 2011 17:00

De kop is eraf, het reces zit er echt weer op: Vier ordners vol stukken lagen al op ons te wachten in het gemeentehuis!

De kop is eraf, het reces zit er echt weer op: Vier ordners vol stukken lagen al op ons te wachten in het gemeentehuis!

Als ChristenUnie Woudenberg hebben we de goede gewoonte aan het begin van het seizoen als bestuur, fractieteamleden en respectievelijke aanhang elkaar op een ontspannen manier te ontmoeten: De vakantieverhalen delen, ervaringen uitwisselen en uiteindelijk rond de tafel met een inhoudsvol gesprek over geloof en kerk afgesloten.

Daarna maandag de eerste fractievergadering van het seizoen. Omdat het Groenbeleidsplan op de agenda stond zijn we de vergadering begonnen met het lezen hoe Adam de opdracht krijgt de aarde te bewerken en bewaren. Datgene wat we in bruikleen hebben gekregen als een goed rentmeester in goede staat houden. Duurzaam omgaan met de schepping dus. Daaraan hebben we onze handen wel weer vol. In gebed hebben we onze afhankelijkheid van God hierin beleden en Zijn zegen over al ons werk en over alle inwoners van Woudenberg gevraagd.

De eerste commissievergadering was dinsdag jl. Tijdens de rondvraag hebben we twee zaken onder de aandacht gebracht: Hoe is de stand van zaken bij de Voorstraat 21 (stagnerende bouw tegenover de Jumbo, vervolg op eerdere vraag op 31 mei jl.) en of de gemeente wil meedoen aan de Nacht van de Nacht.

Wat kwam verder zoal ter tafel? GGD sportonderzoek Woudenbergse jeugd, het kunstwerk bij de Rabobank/Cultuurhuis, het concept van het nieuwe Groenbeleidsplan, het bestemmingsplan Westerwoud, de toetreding tot Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug en natuurlijk nog heel veel meer. De voorzitter sloot de vergadering om 23:45 uur af. De hoogste tijd om richting huis te gaan, door de stromende regen.

Ondertussen is een afvaardiging van de gemeenteraad druk bezig met het opstellen van het functieprofiel voor de aankomende vacature van de burgemeester. De gezamenlijke fractievoorzitters vormen hiervoor samen de vertrouwenscommissie in oprichting. Samen met adviserende leden wethouder De Kruif, griffier Wiesenekker en gemeentesecretaris mevrouw Van der Marck, zijn we sinds de zomer hiermee bezig geweest. Na de raadsvergadering van dinsdag 27 september, wanneer de Commissaris van de Koningin dat profiel op komt halen, wordt de inhoud hiervan gepubliceerd op de website van de gemeente. We zijn erg benieuwd wie er zal solliciteren! Mochten jullie nog iemand weten..... zegt het voort!

Tot zover voor nu. We hopen u hiermee weer een inkijkje gegeven te hebben in uw politieke afvaardiging. Met vragen of opmerkingen kunt u altijd bij ons komen.