Woningen toevoegen bij Julianaplein is aanwinst

Plein.png
CU logo onder elkaar blauw
Door ChristenUnie Woudenberg op 3 juni 2020 om 11:01

Woningen toevoegen bij Julianaplein is aanwinst

De ChristenUnie is blij dat er dertig woningen zullen worden toegevoegd aan de Woudenbergse woningvoorraad.  Hiermee wordt de verpaupering van het plein opgelost en wordt bijgedragen aan de oplossing van woningzoekende jongeren, ouderen, starters en doorstromers.

Kaders inhoudelijk bepaald

Lange tijd stond de bibliotheek en het daarnaast gelegen kantoorgebouw leeg. In de Structuurvisie Woudenberg 2030, die in 2013 is vastgesteld is in grote lijnen een visie beschreven die aangeeft welke functie het Julianaplein kan vervullen om in de behoefte te voorzien. Deze visie heeft ter inzage gelegen en is zeven jaar geleden vastgesteld. Eind 2017 is het bestemmingsplan bebouwde kom vastgesteld. In dit bestemmingsplan is opgenomen voor het Julianaplein dat er een gebouw mag komen met een hoogte van 10 meter. Ook dit bestemmingsplan heeft ter inzage gelegen, is onder de aandacht van bewoners van Woudenberg gebracht en uiteindelijk vastgesteld door de gemeenteraad van Woudenberg.

Meningen van omwonenden opnieuw getoetst

In 2019 is er een informatieavond geweest voor omwonenden (bewoners Irenestraat, Wilhelminastraat, Emmastraat en Julianaplein) waarin de plannen zijn toegelicht. Bewoners konden hun mening geven. De ontwikkelaar kon de inbreng van omwonende meenemen in zijn plan.  Ook dit plan heeft ter inzage gelegen, is onder de aandacht van bewoners van Woudenberg gebracht en is vorige week vastgesteld door de gemeenteraad. Het plan wijkt alleen voor wat de inrit van de parkeergarage af van het plan uit 2017. Het is gebleken dat veel omwonenden bezwaren inbrachten tegen het bouwplan. Het college heeft kennisgenomen van de bezwaren en deze getoetst aan de gestelde kaders. In de structuurvisie en in het bestemmingsplan was al vastgesteld dat er drie bouwlagen mochten komen. Het te realiseren gebouw wordt minder groot dan de in de eerdere visies genoemde omvang. De parkeerplekken voldoen aan de gestelde eisen en de eventuele toename van verkeer blijft ruim binnen de gestelde normen. De omwonenden zijn hierover geïnformeerd.

Behoorlijk bestuur

De ChristenUnie is van mening dat het van goed bestuur getuigt wanneer je als overheid de consequenties neemt van eerdere democratisch vastgelegde afspraken. We willen woningen toevoegen in Woudenberg om in de woningnood te kunnen voorzien. Een plek midden in ons dorp als het Julianaplein vraagt al jaren om zo’n goede invulling. De commissie Ruimtelijke Ordening heeft de beeldkwaliteit van het nieuwe gebouw positief beoordeeld. Het is een goede toevoeging in dit deel van ons dorp. Andere partijen vinden dat de ontwikkelaar opnieuw een plan moet maken of vinden dat er een bouwlaag minder moet worden gerealiseerd. Wij vinden dit onbehoorlijk naar de initiatiefnemer en wij vinden het geweld doen aan de realisatie van woningen die dringend gewenst zijn. Een initiatief als dit kan een behoorlijke doorstroming in Woudenberg op gang brengen die veel woningzoekenden gelukkig kan maken.