Algemene Beschouwingen bij de begroting 2020-2023

Woudenberg
Elli
Door Elli van Oosterom op 2 oktober 2019 om 13:36

Algemene Beschouwingen bij de begroting 2020-2023

Zoals we met elkaar hebben afgesproken schrijven alle politieke partijen een algemene beschouwing op de begroting. Tijdens de vergaderingen gaan we aan de hand van deze begroting met elkaar in debat. Dit jaar hebben PvdA-GL en CDA op eigen initiatief besloten geen algemene beschouwing te schrijven. Jammer, nu wordt het lastig om met elkaar in gesprek te gaan over de begroting.

Inleiding 

Voor ons ligt een begroting die over de meeste jaren een kleine plus laat zien. Dat de meeste jaren positief kunnen worden afgesloten is mooi, maar is zeker niet zomaar tot stand gekomen. Voor die plus onder de streep zijn er flinke bezuinigingen voorgesteld. Toch kunnen wij constateren dat onze voorzieningen er ondanks flinke bezuinigingen niet of nauwelijks op achteruit gaan. Tijdens de kadernota gaf de ChristenUnie al aan dat iedereen in Woudenberg de bezuinigingen zou gaan voelen. We moeten genoegen nemen met minder. Desondanks zien we dat onze bibliotheek open blijft, dat we kunnen investeren in onze samenleving, dat we de dienstverlening van de gemeente op peil kunnen houden. 
Belangrijke zaken, waar we het college voor complimenteren. 

De zorg blijft een aandachtspunt. Steeds meer inwoners weten de weg naar De Kleine Schans te vinden, dat geeft meer kosten, maar op termijn hopen we dat we door deze laagdrempelige manier van zorg aanbieden, kunnen voorkomen dat mensen dure specialistische zorg nodig hebben. De transformatie is in gang gezet, niet meer “waar heb ik recht op” maar “wat heb ik nodig om mee te doen” zijn het uitgangspunt.  

Zoals gezegd bezuinigen kan pijn doen. Voor de één wellicht wat meer dan voor de ander. De bezuinigingen die bij ons in het oog springen zijn:

  • Budget passend onderwijs
  • Budget jeugd- en jongerenwerk
  • IBOR budget
  • Personeelsregelingen
  • Publicatie gemeentenieuws

Ondanks de bezuinigingen zijn we blij te kunnen constateren dat er nog steeds stappen gezet worden om uitvoering te geven aan ons coalitieakkoord “Sterk Woudenberg = Samen doen!” We zien dat zeker terug bij maatregelen voor de energietransitie, het inspelen op de klimaatverandering, vergroten van de biodiversiteit, ontwikkeling van het landelijk gebied, duurzame mobiliteit en de nieuwe omgevingswet.

Een ander compliment dat we graag willen geven gaat over de vernieuwde opzet van de begroting. Duidelijk, leesbaar en overzichtelijk.

Dank aan het college en de betrokken ambtenaren voor hun grote inzet bij de totstandkoming van deze begroting. We zien uit naar de beantwoording van onze vragen en de gedachtewisseling hierover in de commissie- en raadsvergadering.
Wij wensen en bidden Gods zegen toe aan college, raad en ambtenaren en alle inwoners van Woudenberg.

Fractie ChristenUnie Woudenberg
Elli van Oosterom- van Wolfswinkel
Bert Bosman

 

Programma 1: Samenleving

Alle ontwikkelingen en veranderingen in het sociaal domein hebben als doel het verstevigen en daar waar nodig uitbreiden van de sociale basisvoorzieningen en het leggen van verbindingen tussen maatschappelijke organisaties, verenigingen en inwoners. Het uitvoeringsprogramma moet een bijdrage leveren aan het versnellen van de transformatie in het sociaal domein. Alles bij elkaar vraagt het sociaal domein een groot deel van onze begroting. Toch is er voor gekozen om maar een kleine bezuiniging op het sociaal domein in te boeken. De voorstellen die nu gedaan worden, kunnen wij mee leven. Het zijn wat ons betreft keuzes die niet raken aan het basisstramien van het sociaal domein en dus hebben ze een minimale invloed op de kwaliteit. 

Scholen kampen met ruimtegebrek. Daarom is het goed dat er een integraal huisvestingsplan is opgesteld. We kijken uit naar de inhoud hiervan. De voorgestelde bezuiniging op het passend onderwijs geeft ons de vraag of dit niet averechts werkt. Welk gevolg heeft dit op de langere termijn, gaan hier meer leerlingen door naar het speciaal onderwijs en zien we straks de kosten van het leerlingenvervoer oplopen?

De bezuiniging op het budget voor jeugd- en jongerenwerk kan wat ons betreft eenzelfde effect hebben. Juist dit werk zorgt ervoor dat er in een vroeg stadium aandacht is voor jongeren met problemen. Het werk heeft vooral een preventief karakter. Door daar in te bezuinigen kan dat preventieve karakter verdwijnen, waardoor we deze jongeren later weer terug zijn in het sociaal domein met wellicht een complexe zorgvraag.

De ChristenUnie wordt enthousiast van de bundeling van taken die wordt voorgesteld bij de twee subsidies welke onder sociale kracht van de samenleving vallen. Ook al is het een bezuinigingsvoorstel, de twee projecten passen prima bij elkaar en kunnen elkaar vooral versterken en daardoor efficiënter worden uitgevoerd.

Programma 2: Leefomgeving

Al diverse jaren wordt er aandacht gevraagd voor het groen onderhoud. De effecten van de klimaatverandering hebben invloed op het beheer en onderhoud van de openbare ruimten. De afgelopen jaren hebben we veel extremen gezien: hevige regenbuien maar ook langere perioden van warmte en droogte. 

De ChristenUnie noemt in de raad al jaren de diverse punten in ons dorp die door inwoners als gevaarlijk worden beschouwd. 
Er is blijvende aandacht voor de verkeersveiligheid. De Nico Bergsteijnweg, een straat die door veel verschillende weggebruikers wordt gebruikt om ons dorp te verlaten, maar ook om van oost naar west Woudenberg te gaan, gaat op de schop evenals de kruising Stationsweg-West / Europaweg / Laan 1940-1945. Naast de punten die we zelf kunnen aanpakken, zijn we bij diverse aanpassingen, zoals bijvoorbeeld de rotonde N226 / N224 afhankelijk van de provincie. 

Niet alleen wij als gemeente zijn verantwoordelijk voor de leefomgeving. Ook inwoners kunnen zelf een bijdrage leveren. We zijn dan ook blij met de initiatieven die zijn genomen in het kader van “Groen aan de buurt”. 

Programma 3: Veiligheid

Veiligheid is vooral een zaak die bespreekbaar moet kunnen worden gemaakt. Ongewenst gedrag moet zoveel mogelijk worden voorkomen. Waar het zich toch voor doet moet het consequent worden aangepakt.

Ondermijnende criminaliteit is een steeds groter wordend probleem. Door inwoners bewust te maken van deze vorm van criminaliteit, leren ze ook gedragingen en situaties te herkennen die wijzen op ondermijnende criminaliteit. Op dit punt willen we graag stappen zetten.  

Het muziekevenement bij de jaarwisseling zal met ingang van 2020-2021 volledig moeten worden overgenomen door externe partijen. Wij zijn van mening dat dit prima kan. De jaarwisseling van 2017-2018 heeft laten zien, dat in het kader van de veiligheid een feest geen must is. Afgelopen jaarwisseling werd er al voorzichtig entree geheven en ook dat had geen negatieve gevolgen voor de bezoekersaantallen. Nu we ons als overheid op allerlei vlakken wat gaan terugtrekken, lijkt het de ChristenUnie heel logisch dat er geen subsidie gaat naar feestjes.

Programma 4: Ruimte, wonen en ondernemen

Op het gebied van duurzaamheid is er veel te doen. De uitwerking van de RES, het opstellen van een warmtevisie en het streven om in 2050 een volledige circulaire economie te hebben. Voor nu zijn daar nog geen bedragen voor opgenomen in de begroting omdat nog veel onduidelijk is. We verwachten dat deze programma’s de nodige kosten met zich mee zullen brengen. Daarnaast zal er voor deze programma’s ook veel participatie nodig zijn. Wat dat betreft zijn we blij met de Stichting Duurzaam Woudenberg, die zich inzet om inwoners bewust te maken op het gebied van duurzaamheid. 

Bij de kadernota hebben we ons al afgevraagd wat de toegevoegde waarde was van de EBU. Ieder jaar kost het ons een flink bedrag om daar lid van te zijn en de behaalde resultaten zijn wat ons betreft niet van dien aard, dat we die zonder EBU niet gehaald zouden hebben. 
Wij hebben dan ook geen problemen met de voorgestelde bezuiniging. 

De beleidsstukken voor woningbouw zijn op orde en actueel. Wij zijn benieuwd of de aantallen te bouwen woningen voor 2019 ook gehaald gaan worden. 
Januari 2021 wordt de Omgevingswet ingevoerd. Daarmee zal het wettelijk kader aanzienlijk veranderen. Deze wetswijziging heeft effect maar versterkt ook de speerpunten van de dienstverlening in het bijzonder op het terrein van vergunningverlening, toezicht en handhaving. 

 

Programma 5: Dienstverlening

Wat dit programma betreft – en dit is een programma dat we niet moeten onderwaarderen – gaat het om de voorwaarden die we als lokale overheid scheppen om een goed sociaal, leefbaar en veilig Woudenberg te scheppen. Als Woudenberg hebben we een prima schaalgrootte om optimaal de buurten en de inwoners te kennen. We zijn goed in de gelegenheid om burgers formeel maar ook informeel invloed te laten uitoefenen op actuele situaties die zich voor doen en ook op beleidslijnen die we voor de langere termijn uitzetten.

De implementatie en de uitvoering  van de Omgevingswet is – wat de ChristenUnie betreft -  een voorbeeld van een manier waarop de burger en de ondernemer zelf sturing moeten kunnen geven aan eigen initiatieven om de gebouwde omgeving te veranderen enerzijds en de goede kwaliteit hiervan te behouden anderzijds. Dit kan alleen door goede participatie en betrokkenheid. Kaderstelling die alleen na goede inspraak tot stand komt. Transparantie en professionaliteit van ons bestuurlijk orgaan is onontbeerlijk. 
Een te grote bezuiniging op deze kwaliteiten zal uiteindelijk duurkoop blijken. De ontwikkeling van digitale dienstverlening en informatievoorziening is een must maar mag niet ten koste gaan van dat wat persoonlijke dienstverlening als extra kwaliteit biedt.  Wat dit betreft dienen bezuinigingen op de personele inzet niet door te slaan.

We hebben samenwerkingspartners nodig. We staan in een regio die thema’s gezamenlijk aan wil en moet pakken. Wat De ChristenUnie betreft dienen de effecten van deze aanpak zoveel mogelijk te worden gemeten in de buurten waar deze thema’s daadwerkelijk ervaren worden. Wij staan wat dit betreft voor kleinschaligheid en zullen kritisch zijn op wat we maar noemen ‘regionale globalisering’.

Uiteindelijk komt de door ons geleverde kwaliteit langs de ambtenaren en onze raad om deze te toetsen. We dienen daarom een aantrekkelijk werkgever te blijven waar de nuchtere toets van wat sociaal, leefbaar en veilig is voor onze Woudenbergers met plezier en betrokkenheid kan worden gedaan.

Algemene dekkingsmiddelen

We kunnen constateren dat er vooralsnog voldoende bezuinigingsmaatregelen genomen worden om de begroting sluitend te maken. Dat betekent dat wanneer alle voorstellen worden overgenomen, de belastingen niet verder verhoogd hoeven te worden.

Paragrafen

Afvalstoffenheffing

Ondanks dat de Woudenbergers hun afval heel goed scheiden, kunnen we niet voorkomen dat de kosten voor het verwerken van ons afval veel stijgen. Diverse oorzaken worden daarvoor genoemd. Naast de € 10,00 per huishouden ter compensatie voor de kosten in 2019, zal het vastrecht de komende jaar nog eens € 60,00 per huishouden stijgen. Dat is fors. Voor de afvalstoffenheffing geldt dat deze heffing de totale kosten van de afvalinzameling gaat dekken. Door diverse oorzaken, belastingheffing door het rijk, duurdere verwerking van het afval door de AVU, is het noodzakelijk dat we deze kosten doorberekenen aan de inwoners. 

 

Slotwoord

Tot zover onze beschouwingen met betrekking tot de Begroting 2020-2023. We zien uit naar de komende vergaderingen waarin we als fracties met elkaar en met het college van gedachten zullen wisselen om met elkaar te komen tot een evenwichtig raadsbesluit, recht doende aan alle belangen die er spelen.