Reactie coalitie akkoord door de ChristenUnie

Headshot Bert | Groen
Bert
Door Bert Bosman op 24 mei 2022 om 20:30

Reactie coalitie akkoord door de ChristenUnie

Op 19 mei jl. werd in de gemeenteraad de nieuwe coalitie gepresenteerd samen met het daarbij behorende coalitie akkoord. Fractievoorzitter Bert Bosman gaf daar een reactie op.

Allereerst past het om de nieuwe coalitiepartijen van harte te feliciteren met het bereiken van het akkoord.

Voordat ik inhoudelijk inga op het akkoord wil ik een opmerking over het proces maken.  De CU fractie had het wenselijk gevonden om een debat te hebben over de aanbeveling die door de informateur is gedaan. De uitkomst hiervan zou geholpen hebben bij het schrijven en het interpreteren van voorliggend akkoord.  Ik ben benieuwd wat de coalitiepartijen hiervan vinden.

Reactie op Coalitieakkoord CU

Statement CU

1. Bouwen met vertrouwen is een prachtige titel voor een coalitieakkoord. De CU fractie kan zich vinden in de hoofdlijnen die zijn geschetst. En hoe kan het ook anders, deze hoofdlijnen komen overeen met dat waar we als gemeenteraad al jaren voor hebben gestaan en het komt in hoofdlijnen overeen met de programma's die alle partijen tijdens de campagne hebben gevoerd. Een voortzetting van het beleid dat de afgelopen vier jaar is uitgevoerd. Je zou kunnen zeggen: Goede oude wijn in nieuwe zakken. Dat bedoelen we dan als compliment. Of doen we dan tekort? En wat is de kwaliteit van de nieuwe zakken?

2. De fractie van de CU ziet 'Bouwen met vertrouwen’ meer als een programma dan als een akkoord.
Het programma dat we gezien hebben is als een programma dat je voor je krijgt bij een toneelvoorstelling in acht bedrijven. We zien de coulissen opgesteld. We kennen de spelers. Maar we missen de toelichting van de scenarioschrijver. Waar staat het script van de weg die we aankomende vier jaar gaan? Wat is de weg waarlangs de bestuursverantwoordelijkheid wordt ingevuld? Waarover is nu - behalve over de zondagsopenstelling – echt een akkoord bereikt? Het programma geeft bijvoorbeeld geen duidelijkheid over hoe we omgaan met de gegeven financiële ruimte. Geen duidelijkheid over de toekomst van het Cultuurhuis. Ja, we willen de functie ervan behouden maar wat zegt dit over het Cultuurhuis zelf. Moet Oud Woudenberg dan toch verhuizen naar het Poortplein zoals de SGP eerder opperde? Nieuw elan zou doorgevoerd worden. Waar zien we dat concreet?
Nu zou je kunnen denken dat bedoeld is dat het uit te voeren toneelstuk veel ruimte laat aan vrije improvisatie. Prima, maar schrijf dat dan op!

Laten we wat verder inzoomen.

 1. Samenwerken met inwoners
  Een sterke en zelfstandige gemeente is geen vanzelfsprekendheid meer, staat in het programma. Wat bedoelt de coalitie hiermee? Welke actie wordt ondernomen om goed voorbereid te zijn op noodzakelijke samenwerking of samenvoeging met een andere gemeente? Of welk plan is er om onze zelfstandigheid te behouden? Waar toetsen we de genoemde wendbaarheid en flexibiliteit aan?

  De rol en positie van de gemeente verandert continu. De politiek en de gemeentelijke organisatie zal meer vanuit gelijkwaardigheid handelen. Wat betekent dat concreet. Gaan we een burgerenquête invoeren bij belangrijke beslissingen? Of een raadgevend referendum invoeren?

  Hoe gaat dit college de inwoners actief betrekken bij de keuzes die we maken behalve dat we bij andere gemeenten gaan kijken hoe dat zou kunnen? We hebben onlangs de participatiewijzer vastgesteld en de verbinding zoeken met kerken en verenigingen is ook niet nieuw maar hoe wordt dit vorm gegeven? Zou het college het waarderen wanneer de afzonderlijke partijen participatielijnen opzetten die naast elkaar lopen. Zoals dat de afgelopen jaren enkele malen is gebeurd?

  Wil het college behalve jongeren ook nadrukkelijk ouderen betrekken om actief en structureel input te geven. Hoe wil men dit vorm geven?


 2. Toekomstbestendig en betaalbaar wonen.
  Zoals u weet vindt de CU fractie het prima dat we echt alles doen om woningen toe te voegen in ons dorp voor de enorme vraag die er is.
  Wilt u doorstroming bevorderen door een verhuisvergoeding beschikbaar te stellen? Wilt u hier FTE voor vrijmaken?
  Is het reëel om in deze markt bij projecten van meer dan 10 woningen een deel sociaal te bouwen? Hoe groot mogen die sociale huurwoningen dan zijn? In het land is een projectontwikkelaar bekend die met droge ogen een woning van 17 m2 realiseert voor een sociale prijs. Op de grote getallen is genoemde voornemen denkbaar. Maar wat te denken van ontwikkelingen binnen de rode contouren? Is uw ambitie reëel? Hie is deze onderbouwd?
  Het in gesprek gaan met de provincie over woningbouw Zuid-Oost is niet nieuw maar een prima voornemen. Gaat u ok een nieuwe rondweg bij de provincie agenderen om de overlast van de N224 echt te verminderen?

 3. Duurzaam leven
  ".. De uitvoering van de RES mag niet onevenredig ten koste gaan van Woudenberg grondgebied” zo schrijft u. Gaan we inleveren op onze duurzame ambitie? Laten we die afhankelijk zijn van dat wat onze buurgemeenten doen?

  Als CU hebben we indertijd de zonneladder als motie ingediend. We hebben in Nederland en Woudenberg niet genoeg aan besparing en kleinschalige opwekking. Wat is het plan van deze coalitie om dit probleem op te lossen? Hoe denkt dit college over windmolens?

 4. Samenleven: naar elkaar omkijken
  We herkennen ons in veel voornemens die zijn genoemd. Dat is mooi. Van het recht hebben op zorg naar wat nodig is. Verbinding maken met bestaande netwerken.
  Maar de concreetheid: Hoe wil de coalitie vormgeven aan de gewenste transformatie, integraliteit, keuzevrijheid, tegengaan van eenzaamheid. In de verdere transformatie missen we zowel de signalering als de preventieve aanpak zowel voor gezinnen als ouderen. Hoe ziet de nieuwe coalitie dit? Aandacht voor reintegratie en mensen met een beperking en opvang voor vluchtelingen en integratie van nieuwkomers? Er staat niets over in. Hoe ziet de nieuwe coalitie dit?

 5. Ruimte om te ondernemen
  ‘Concentreren van het kernwinkelgebied’ zie u dit als mogelijkheid of ambitie?

  Aandacht voor bedrijventerrein in Woudenberg- oost heeft prioriteit. Hier zien we als CU ook ons standpunt terug om met twee woorden te spreken. Niet ten koste van woningbouw. Het is én én, daarmee inderdaad een integraal vraagstuk dat in samenhang moet worden gezien.
  Datzelfde geldt voor het vitaal dorpshart. Visie is het vertrekpunt, samen aan de lat.

 6. Samen gezond leven
  Ook in zijn algemeenheid een tekst waar niemand op tegen kan zijn. Want het sport- en leefstijlakkoord ligt er inmiddels. Als CU zijn we blij dat de coalitie inzet op het behoud van het Cultuurhuis.

  Maar dan toch: Wat is voor dit college een inclusieve leefomgeving? Het COC regenboogakkoord is immers niet door allen getekend. Wat betekent een inclusieve leefomgeving voor PvdA/Groenlinks die haar handtekening heeft gezet en toezeggingen heeft gedaan betreffende uitwerking en wat betekent het voor de SGP die dit niet heeft gedaan? Is de handtekening van de één niets meer waard en is het niet zetten van de ander ook niets waard? Hoe zit dat?

  Er is een besef dat we slim om moeten gaan met de middelen die beschikbaar zijn. Maar we missen op welke wijze we dat dan moeten doen. Welke keuzes gaan we maken? Wat gaan we doen met het Cultuurhuis

 7. Veilig wonen en mobiliteit
  We lezen hier weinig nieuws en ook hier missen we concreetheid. 

  We begrijpen niet waarom de wijk Hoevelaar zo met het Utrecht Science Park verbonden moet worden. Dat geldt toch voor het hele dorp mogen we hopen? 
  Bewoners in alle wijken storen zich aan te hard rijden ... en? Wat gaat de nieuwe coalitie dan doen?
  Fietspad oost naar West is ook niet nieuw

 8. Financiën op orde
  De nieuwe coalitie schrijft dat men voor een aanzienlijk deel afhankelijk is van de inkomsten van het rijk. Maar vervolgens wel dat ze gaan zorgen voor een goed financieel beleid dat er ruimte is om te investeren en beogen dat de lasten voor inwoners niet gaan stijgen. Ook wordt aangegeven dat de coalitie oog heeft voor de uitdagingen waar de organisatie voor staat. Realiseert de coalitie dat het echt alle hens aan dek is en de ambtelijke organisatie een financiële injectie nodig heeft? Waarom is hierover geen akkoord of duidelijke richting? Er staat: we brengen de gemeentelijke organisatie op orde, maar misschien kan dat wel helemaal niet?

Conclusie Eigenlijk is het enige het hele programma dat er geen verruiming van de zondagsopenstelling komt. En daar kunnen we ons als CU uiteraard in vinden.

Wethouderverdeling
Waarom met dit akkoord niet sport en sociaal domein in één portefeuille? We hebben toch een sport- en leefstijlakkoord, twee vliegen in één klap richting de sport en gezondheidspartners in Woudenberg. Is de verdeling wel evenwichtig? De heer Molenaar en mevrouw Van de Graaf hebben echt een veel grotere portefeuille dan mevrouw De Kruif

Een onervaren coalitie, onervaren bestuurders, een ambtelijke organisatie die onder grote druk staat en de beperkte financiële middelen. De informateur gaf in zijn advies deze zorg mee. Hebben we die zorg laten verdwijnen door de inhoud van dit akkoord?
 

Kort en goed.
We herkennen ons in de hoofdlijnen maar de uitwerking is echt onvoldoende. De ChristenUnie helpt graag mee om de structuur meer uit te werken en te duiden.
We zullen elkaar de komende periode hard nodig hebben en moeten Bouwen met Vertrouwen.